VALUES ACADEMY

Bli medlem hos oss!

Efter ett beslut vid ett extra årsmöte i december 2016 har medlemsformerna och medlemsavgifter bestämts så här:

1. Medlem: accepterar och samtycker till VAs värderingar, vision, mission och syfte enligt VA:s stadgar. Medlemsavgift: 200:-/år. Medlem är röstberättigad och tar del av medlemspaket. Medlemskapet är personligt.

2. VA-intressenter: registreras som nätverksdeltagare utan kostnad. Förs upp på distributionslistor och bjuds in till evenemang.

3. Sponsor: accepterar och samtycker till VA:s värderingar, vision, mission och syfte enligt VA:s stadgar. Sponsorbelopp om minst 1000 kr för ett år, inget övre belopp. Sponsor syns på hemsidan. Kan vara juridisk person.

Som medlem får du möjlighet att vara med i en förening som bygger på följande kärnvärden.

Hållbarhet

Öppenhet

Generositet

Vi har som målsättning att vara ett spännande forum för information, kunskap och erfarenhet för utveckling av värdedrivna människor och organisationer.

Du är varmt välkommen att vara med!

Detta ingår i medlemsskapet:

Tillgång till spännande och värdefulla möten med personer och organisationer i ett gediget nätverk.

  • Inspiration att själv utvecklas gynnsamt och göra en personlig värdefull resa, i det lilla och i det stora
  • En möjlighet att bidra till nätverket med egna insikter och värderingar.
  • Vårt nyhetsbrev
  • Värdefulla luncher och Värdefulla caféer på olika platser i Sverige.
  • Diverse aktiviteter, temadagar, föreläsningar, seminarier och utbildningar.
  • Rabatt på alla våra utbildningar

Årsavgiften gäller för innevarande kalenderår dvs. 1/1 - 31/12.

Ev. uppsägning skall ske skriftligen 3 månader före medlemsperiodens utgång annars löper medlemskapet vidare med 12 månader.

OBS! Föreningens verksamhet är momsbefriad, vilket innebär ingen moms på medlemsavgifter.  

Medlemsavgift

Varför bli medlem i Values Academy?

SAMARBETSPARTNERS, SPONSORER & NÄTVERK

Richard Barrett är grundare av Values Centre och har utvecklat CTT verktygen. Richard Barrett ́s Modell strukturerar och relaterar både till en organisations värderingar såväl som till individers värderingar och behov, och är en vidareutveckling av Maslow ́s modell. Richard Barret ́s 7 medvetenhetsnivåer (7 levels of consiousness) är utvecklade för att strukturera hur människors motivation styrs och prioriteras utifrån våra värderingar och behov. I CTT modellen relateras och struktureras alla våra värderingar att tillhöra någon av de sju motivationsnivåerna.

Social Venture Network är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter.Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.  http://www.svnsweden.se    

CSR – Corporate Social Responsibility www.csrsweden.se


Är ett nationellt och internationellt nätverk för att uppmuntra och stödja företagens sociala ansvarstagande.

Ekskäret är en plattform för människans och samhällets utveckling. Ekskäret främjar människans utveckling genom att uppmuntra ifrågasättande och utforskande av våra grundantaganden och värderingar. På så vis hoppas vi kunna skapa beteendeförändringar som i sin tur leder till bestående systemskiften i samhället. Ekskäret verkar för att alla kan mötas med gränsöverskridande perspektiv och vara aktiva samskapare av en mer välmående, rättvis och hållbar värld. Values Academy samarbetar med Ekskäret.

Gränslösa möten vill skapa tillväxt och utveckling genom att erbjuda intressanta mötesplatser såväl fysiska som digitala för personer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Vi sammanför människor från olika länder, verksamheter och branscher med olika kopmpetenser, erfarenheter och kulturella referensramar med syfte att skapa ett bättre samhälle.  Gränslösa möten anordnar framtids- och hållbarhetsseminariet A Sustainable Tomorrow (AST). Här möts företagsamma människor från olika branscher för att få ny kunskap som kan omsättas i handling.

Årets tema är: Hur skapar man långsiktig framgång i en föränderlig värld?

SVN - Social Venture Network www.svnsweden.se

Gränslösa möten/A Sustainable Tomorrow www.granslosamoten.se

Barrett Values Centre

Culture Transformation Tools     www.valuescenter.com

Ekskäret     www.ekskaret.se

Har du tips på fler som borde listas under nätverk?
Tipsa gärna Patrik Andersson, ordförande. patrik.andersson@valuesacademy.se

Fyll i medlemsansökan här - det kostar bara 200 kr.  per år.

                  KLICK HÄR!

Global Values Alliance ett internationellt nätverk

Values Academy har tillsammans med representanter från 10 olika länder (Filipinerna, Australien, Nya Zeland, Indien, Syd Afrika, Tyskland, Storbritanien, USA, Canada, och Sverige) bildat Global Values Alliance https://valuesalliance.net/ som samverkar för att sprida medvetenhet och kunskaper om våra värderingars betydelse för din och vår gemensamma utveckling.

Vår målsättning är att främja utveckling av regionala nätverk i olika länder om samverkar för ökad medvetenhet och spridning av värderingars betydelse för en värdedriven hållbar framtid för individer, verksamheter och världen i stort.

 

Var med genom Global Values Alliance och World Values Day och bidra till en bättre värld.

Vad är det som styr utvecklingen i världen mest?Vill du medverka till en bättre värld med hållbara värderingar? Du har alla möjligheter att nå framgång samtidigt med en positiv påverkan på omvärlden genom att ställa dig frågan vad är viktigt och riktigt för mig och min omgivning. Dina värderingar har avgörande påverkan på ditt liv, hur verksamheten fungerar där du arbetar, och hur du och ni påverkar hur situationen kommer att se ut i världen i stort.   Var och en kan medverka till att påverka den värld vi lever i genom att medvetandegöra hållbara värderingar och ett hållbart Värdedrivet Ledarskap.

 

World Values Day

Var med oss på World Values Day i oktober och ge dig tid för reflektion för att utkristallisera vad du anser är viktigt och riktigt för dig genom att gå in på www.worldvaluesday.com . Hur ser din ”kompass” ut idag och hur önskar du att den skall se ut för du skall leva med inre och yttre harmoni så god som möjligt?För att visa på betydelsen av och för att sätta fokus på våra värderingar har vi sedan tre år tillbaka uppmuntrat så många som möjligt att medverka på WVD genom att tydliggöra önskade värderingar för att bidra till en hållbar framtid. Tillsammans blir vi starka och får genomslag.”Join the evolution and the transformation for a sustainable future on World Values Day.”

Global Values Alliance - www.valuesalliance.net